ARHIVA

Programul Naţional EMC

NORMELE DE CREDITARE A PROGRAMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I TERMENI ŞI DEFINIŢII

Art.1. Educaţie medicală continuă, denumită în continuare EMC, este întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale deja acumulate, îmbunătăţirea celor deja existente şi însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei.

Art.2. Formă de EMC este activitatea teoretică şi/sau practică ce are că scop învăţarea.

Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.

Art.4. Formele de EMC creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au ca scop dezvoltarea profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membri ai OAMGMAMR.

CAPITOLUL II FORME DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art. 5. Formele de EMC care pot fi creditate sunt:

a. Forme de învăţământ postuniversitare:
• masterat;
• doctorat.

b. Forme de învăţământ/perfecţionare postbază:
• cursuri de specializare;
• cursuri pentru dobândirea de competenţe noi;
• gradul principal;
• cursul de formatori sau de formare de formatori.

c. Alte forme de educaţie medicală continuă
• cursuri de EMC;
• ateliere de lucru;
• stagii practice;
• şcoli de vară.

d. Forme de educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD):
• cursuri on-line.

e. Manifestări ştiinţifice:
• mese rotunde
• conferinţe ştiinţifice;
• simpozioane ştiinţifice;
• congrese ştiinţifice;

f. Publicare de materiale ştiinţifice medicale:
• autor/co-autor de articole pentru publicaţii medicale;
• autor/co-autor de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale;
• autor/co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

g. Abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate.

h. Cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice:
• elaborarea de proiecte profesionale;
• coordonarea de proiecte profesionale.

CAPITOLUL III – CONDIŢII GENERALE DE CREDITARE

Art. 6. Pentru a fi creditate, formele de educaţie medicală continuă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă un conţinut profesional/ştiinţific;
• să utilizeze metode şi mijloace de formare pentru adulţi care să ducă la creşterea nivelului de pregătire teoretică şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical;
• acreditarea/reacreditarea prealabilă a furnizorului de cursuri EMC.

Art.7. Numărul de credite acordat fiecărei forme de EMC este stabilit prin prezenţele norme, în funcţie de criteriile de creditare specifice fiecărei forme.

CAPITOLUL IV REGULI DE CREDITARE PENTRU FIECARE FORMĂ DE EMC

Art.8. Regulile de creditare pentru formele de învăţământ postuniversitar sunt:

a. Criterii de creditare:
• Beneficiază de credite EMC deţinătorul unei diplome de master, respectiv de doctor, emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, a cărui programă de pregătire pentru obţinerea masteratului/doctoratului a avut o tema relevantă pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical;
• Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

b. Numărul de credite:
• obţinerea titlului de master – 40 credite;
• obţinerea titlului de doctorat – 50 credite.

Art.9. Regulile de creditare pentru formele de învăţământ/perfecţionare postbază sunt:

a. Criterii de creditare:
• Se creditează obţinerea unor titluri/certificări profesionale obţinute prin forme de pregătire acreditate de Ministerul Sănătăţii sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
• Creditele se acordă pentru anul în care a fost obţinut titlul/certificatul, o singură dată, la prezentarea documentului.

b. Numărul de credite:
• Obţinerea unei specializări – 30 credite;
• Obţinere competenţe – 20 credite;
• Obţinerea titlului de formator sau de formare de formatori – 20 credite.

Art.10. Regulile de creditare pentru alte forme de educaţie medicală:

10.1 Reguli de creditare pentru cursuri:
a. Criterii de creditare:
Cursurile cu teme de specialitate pot avea:
• Teme obligatorii: Cursul de resuscitare cardiorespiratorie (obligatoriu o dată la cinci ani);
• Teme recomandate: cursuri cu teme din diferite specialităţi şi domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical (lista de teme recomandate este propusă şi actualizată periodic de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă a OAMGMAMR);
• Teme la alegerea filialei stabilite în urmă identificării nevoilor de învăţare la nivel de judeţ.
• Numărul maxim de ore de curs pe zi, 6 ore;
• Pentru cursurile teoretice grupa de cursanţi poate fi de maxim 50 persoane;
• Pentru cursurile cu aplicaţie practică (inclusiv cele de resuscitare) grupa de cursanţi poate fi de maxim 20 de persoane.

b. Numărul de credite:
• Pentru 1 oră de curs se acordă 1 credit;
• Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite;
• Pentru cursuri cu aplicaţii practice se acordă maxim 18 credite.

10.2 Reguli de creditare pentru ateliere de lucru/practică:
a. Criterii de creditare:
• Grupa de cursanţi pentru un atelier poate fi de maxim 15 persoane.
• Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.

b. Numărul de credite:
• Pentru 1 zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite;
• Nici un atelier nu poate fi creditat cu mai mult de 12 credite.

10.3 Reguli de creditare pentru stagii practice:
a. Criterii de creditare:
Stagiile practice pot fi:
• Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.

b. Numărul de credite:
• Pentru stagiile practice se acordă un număr de 10 de credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată (maxim 20 de credite/an);
• Pentru stagiile practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite/săptămână);
• Participarea la stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internaţional este creditată cu numărul de credite, conferite de organismul european, respectiv internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.
• Creditele se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menţionează locul de desfăşurare şi durata acestuia.

10.4 Reguli de creditare pentru şcolile de vara (iarnă)
a. Criterii de creditare:
• Tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.

b. Numărul de credite:
• Pentru 1 zi de activitate de lucru/practică se acordă 3 credite.

Art. 11. Educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD)
• Programele de EMCD on-line se vor organiza iniţial ca programe pilot după o metodologie propusă de filialele București și Cluj și aprobată de Biroul Executiv și Consiliul Național;
• Rezultatele programelor pilot vor fi analizate de CNEMC şi BEX, şi vor contribui la elaborarea normelor de creditare pentru cursurile on-line care vor fi supuse aprobării CN, în completarea prezentelor norme.

Art. 12. Regulile de creditare pentru manifestări ştiinţifice organizate de filiale ale OAMGMAMR sau de alţi organizatori în colaborare cu filialele:

12.1 Creditare mese rotunde:
a. Criterii de creditare:
– Mesele rotunde se creditează la comisia EMC a filialei, la CMEMC transmițându-se doar raportul de desfășurare a manifestării.
– Grupa de participanți la manifestare poate fi de maxim 20 persoane.

b. Numărul de credite:
– Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore

12.2 Reguli generale pentru simpozioane, conferințe si congrese:
a. Reguli generale:
• Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului (Anexa 2);
• Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte entităţi juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de către reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul căreia se va desfăşura evenimentul, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului (Anexa 2);
• La cerere se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există;
• Preşedintele filialei avizează cererea conformă normelor şi o transmite mai departe CNEMC, spre creditare;
• Preşedintele filialei îşi asumă responsabilitatea monitorizării manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, precum şi gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru asistenţii participanţi la eveniment;
• O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată;
• Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

b. Numărul de credite:
• Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene: 0,75 credite/ora;
• Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/ora;
• Congrese: 1 credit/ora;
• Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5 faţă de participant;
• Coautorul (maxim 3 coautori) va primi un număr de credite înmulţit cu 1,25 faţă de participant.

Art.13. Regulile de creditare pentru publicare de materiale ştiinţifice medicale sunt:
a. Criterii de creditare:
• Un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
• Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.

b. Numărul de credite:
• Pentru autor de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite/articol;
• Pentru autor de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară se acordă 30 credite;
• Pentru autor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite;
• Pentru autor de carte se acordă 100 de credite pentru o carte;
• Pentru autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite pentru o carte;
• Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor;
• Pentru redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite/an.

Art.14. Regulile de creditare pentru abonamente la publicaţii ştiinţifice creditate sunt:
a. Criteriile de includere a publicaţiilor pe lista publicaţiilor creditate de CNEMC sunt următoarele:
• Periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an;
• Obligativitatea înscrierii în publicaţie a Internaţional Standard Serial Number (ISSN) sau Internaţional Standard Book Number (ISBN);
• Conţinut ştiinţific de specialitate obligatoriu;
• Să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politică sanitară;
• Consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă profesioniști din domeniul medical;
• Înscrierea pe lista publicaţiilor creditate de OAMGMAMR se face în baza cererii de creditare
(Anexa 3);
• Lista publicaţiilor creditate va fi publicată pe site-ul OAMGMAMR.

b. Numărul de credite stabilit pentru abonamente la publicaţiile medicale:
• Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA – 9 credite/abonament anual
• Alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii – 5 credite.
• Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite.

Art. 15. Regulile de creditare pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare:
Creditarea pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEMC pentru fiecare caz în parte în funcţie de importanța proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

CAPITOLUL V – CERTIFICAREA CURSURILOR/MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI EVIDENŢA CREDITELOR

Art.16. Certificarea cursurilor/manifestărilor ştiinţifice:
a) Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare ştiinţifică, certificate de participare pe care se menţionează tema cursului/manifestării, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite.
b) Certificatele vor fi editate şi înseriate la filiala prin programul informatic al OAMGMAMR;
c) În cazul manifestărilor ştiinţifice organizate de alte entităţi juridice decât OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul căreia s-a desfăşurat manifestarea);
d) Certificatele eliberate de filialele OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/manifestări ştiinţifice creditate de CNEMC, vor fi recunoscute de filialele în care participantul este membru (cu respectarea prevederilor art.28).

Art 17. Evidenţa creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR va fi ţinută de filialele judeţene ale OAMGMAMR, prin înregistrare în RNU.

Art. 18. Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moaşă/asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, respectiv 30.

Art.19.
a) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

b) Din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri.

CAPITOLUL VI – RAPORTARE, MONITORIZARE

Art.20. Fiecare filială OAMGMAMR va trimite trimestrial către Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă un raport cu privire la cursurile desfăşurate în trimestrul respectiv, care să conţină, pentru fiecare curs în parte:
– tema cursului (nr. adresei de creditare);
– perioada de desfăşurare;
– locul de desfăşurare;
– numele formatorului/formatorilor (nr. adresei de acreditare/reacreditare);
– numărul participanţilor/serie;
– numărul de credite;
– dovada plăţii obligaţiilor către OAMGMAMR.
(vezi anexa 6)

Art. 21. Raportarea se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

Art.22. CNEMC va centraliza datele şi va sesiza BEX de eventualele situaţii de nerespectare a prezenţelor norme pentru luarea măsurilor de corectare care se impun.

Art. 23. CNEMC va întocmi şi actualiza lunar registrul cursurilor creditate (Anexa 7) şi lista publicaţiilor creditate; datele vor fi afişate pe site-ul OAMGMAMR.

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. Începând cu 01.01.2015, creditele nu se mai reportează.

Art. 25. Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de CNEMC a OAMGMAMR, pe baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice, care va fi înaintată de către preşedinţii de filiale CNEMC, conform normelor de creditare.

Art. 26. Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă poate decide, în urmă analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc.) oportunitatea creditării formelor de educaţie medicală continuă propuse.

Art. 27. Pentru cursuri, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către filială.  Valabilitatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei, înaintată CNEMC cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Art. 28. Furnizorii de EMC acreditaţi nu pot derula cursuri fără avizul filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară cursurile respective. Dacă la curs participa şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare se obligă să transmită lista nominală a acestora, filialei de provenienţă. În caz contrar, conducerea filialei, altă decât cea organizatoare a cursului, poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

Art. 29. Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008.

Art. 30. Nerespectarea în mod repetat a prezentelor norme are drept consecinţă sancţionarea persoanelor responsabile (preşedintele de filială şi şeful Comisiei EMC judeţene) la propunerea BEX, cu aprobarea Consiliului Naţional.

Art. 31. Taxele de certificare/creditare, precum şi limitele maxime referitoare la taxele de curs şi cuantumul maxim de plată a lectorilor vor fi stabilite şi reactualizate prin hotărâri ale Consiliului Naţional.

Art. 32. Prezentele norme intră în vigoare de la data 1.05.2014.

ANEXE:
EMC ANEXA 1 CERERE CREDITARE CURS
EMC ANEXA 2 CERERE CREDITARE MANIFESTARI
EMC ANEXA 3 FISA PUBLICATIILOR CREDITATE
EMC ANEXA 4 CHESTIONAR DE EVALUARE FINALA A CURSULUI
EMC ANEXA 5 MODEL PROCES VERBAL PREDARE DOCUMENTE CURS
EMC ANEXA 6 RAPORT TRIMESTRIAL AL CURSURILOR
EMC ANEXA 7 REGISTRUL CURSURILOR CREDITATE

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro