ARHIVA

Status profesional curent

OAMGMAMR atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.
Atestarea se face prin întocmirea şi eliberarea a certificatului de status profesional curent.

Despre certificatul de status profesional curent:
Cuprinde datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul (asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical) exercită profesia la data emiterii acestuia.
Nu atestă experienţa profesională a titularului.
Este eliberat în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
Este valabil trei luni de la data emiterii.
Membrii organizaţiei pot solicita eliberarea documentului în vederea stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului sau a exercitării profesiei în afara graniţelor României.

Documente necesare:

 1. a) cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa e-mail etc.;
 2. b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
 3. c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;
 4. d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 5. e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
 6. f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate – în original;
 7. g) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz;
 8. h) copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;
 9. i) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente – în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF); (ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă; (iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

 1. j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;
 2. k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;
 3. l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
 4. m) dovada achitării taxei de eliberare (100 de lei), achitată prin depunere directă sau transfer online, în contul RO74BACX0000001219143000 (UniCredit Bank Iaşi), cu mențiunea „Taxă certificat status profesional curent”.

Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul“ de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant. Depunerea și ridicarea actelor se face pe bază de programare.

Descarcă și completează, după caz:

Cerere de eliberare a Certificatului de status profesional curent pentru membri OAMGMAMR (format .PDF)

Cerere de eliberare a Certificatului de status profesional curent destinată solicitanților care nu au calitatea de membru OAMGMAMR (pdf.)

Date de contact:
E-mail: juridic@oammr-iasi.ro
Telefon: 0742133538 sau 0232240695 int. 15

Citeşte Hotărârea nr. 20 din 19 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali (format .PDF)

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro