ARHIVA

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTIFICARE/INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecţia datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Deoarece OAMGMAMR IAŞI colectează în mod legitim datele personale ale membrilor săi, doreşte să-i informeze pe aceştia referitor la scopurile colectării, precum și referitor la drepturile pe care le au, conform Regulamentului menţionat.

Temeiul legal pe baza căruia OAMGMAMR IAŞI prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin îl constituie OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligaţiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR Iaşi prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data naşterii, locul naşterii, adresa de domiciliu/de corespondenţă, telefon, e-mail, date privind starea civilă, cetăţenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate de cereri, declaraţii pe proprie răspundere, precum și din actele/copiile actelor depuse la OAMGMAMR Iaşi în contextul relaţiei cu acesta, conform prevederilor legale, statutului organizaţiei şi regulilor şi procedurilor interne ale acesteia privitoare la activităţile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime anterior menţionate.

Datele cu caracter personal menţionate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastră semnează contracte de confidenţialitate în acest sens.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical.

Datele personale menţionate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislaţiei specifice arhivării.

OAMGMAMR Iaşi prelucrează datele personale pentru:

– întocmirea şi actualizarea Registrului Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali;
– comunicarea prin e-mail și telefon;
– scopuri statistice, pentru evidenţa membrilor;
– eliberarea certificatelor de membru, precum şi a duplicatelor acestora;
– suspendarea / întreruperea suspendării din calitatea de membru;
– eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
– reatestarea profesională ca asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
– recunoaşterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
– organizarea examenului de grad principal;
– organizarea examenului pentru obţinerea celei de-a doua specializări;
– derularea activităţilor de educaţie medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă (inclusiv online), creditare cursuri şi acreditare furnizori, eliberarea diplomelor de participare la cursurile EMC şi a duplicatelor acestora;
– eliberarea adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor;
– soluţionarea cererilor şi petiţiilor (ex: eliberarea adeverinţelor pentru participarea la concursuri, transferul – la cerere – în altă filială a OAMGMAMR, în cazul schimbării domiciliului membrilor);
– analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
– mecanismul de alertă – informarea OAMGMAMR, solicitându-se interogarea IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
– avizarea înfiinţării de cabinete individuale de practică independentă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
– derularea proiectelor cofinanţate din fonduri europene;
– publicarea revistei „Info-nursing”;
– administrare site-ului web;
– comunicarea prin reţeaua de socializare Facebook.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale, OAMGMAMR Iaşi prelucrează date cu caracter personal în vederea derulării de proiecte finanţate din fonduri europene, editarea revistei „Info-nursing”, comunicarea cu utilizatorii site-ului web sau a reţelei de socializare Facebook. În aceste situaţii, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimţământului utilizatorilor sau persoanelor vizate.

OAMGMAMR Iaşi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiţie sau plângere

Conform Regulamentului, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări au urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de a primi informaţii clare și inteligibile cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
2. Dreptul de acces la datele personale;
3. Dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate și/sau administrate;
4. Dreptul de ștergere a datelor personale prelucrate, atunci când acest lucru nu contravine unei prevederi legale (dreptul de a fi uitat);
5. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale;
6. Dreptul la portabilitatea datelor personale către alt Operator;
7. Dreptul la opoziţie și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, cu exceptia cazului în care prelucrarea este legitimă (operatorul face această prelucrare ca urmare a respectării unor cerinţe legale);
8. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul OAMGMAMR Iaşi au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa organizaţiei sau transmisă electronic la dpo@oammr-iasi.ro prin care să-şi exercite în mod just și licit dreptul de intervenţie garantat, privind drepturile anterior menţionate.

La aceeaşi adresă se pot solicita informaţii suplimentare, clarificări sau se pot semnala situaţii în care s-au produs încălcări ale acestor drepturi în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Iaşi.
OAMGMAMR Iaşi va răspunde la solicitări într-un termen rezonabil de maximum 30 zile, acesta putând fi extins în condiţii excepţionale, justificate, cu informarea solicitantului, la 60 de zile.

Persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Iaşi, pot înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la sediul acesteia din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi depusă înainte de curgerea termenului de soluţionare a unei plângeri cu acelaşi conţinut înaintată către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Iaşi.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

E-mail: dpo@oammr-iasi.ro

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro