Recomandări pentru candidații la examenul de grad principal 2023

Recomandări pentru candidații la examenul de grad principal 2023

Pot participa la examenul de grad principal candidații care dovedesc o experienţa profesională  cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, în specialitatea în care au profesat, potrivit titlului oficial de calificare. Data susținerii examenului este data de 28 septembrie 2023 pentru toate specialitățile medicale. Constituie experiență profesională „exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a

Pot participa la examenul de grad principal candidații care dovedesc o experienţa profesională  cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, în specialitatea în care au profesat, potrivit titlului oficial de calificare. Data susținerii examenului este data de 28 septembrie 2023 pentru toate specialitățile medicale.

Constituie experiență profesională „exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei etc.).

Recomandările Filialei cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad principal sunt următoarele:

– Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de concurent în specialitatea atestată de titlul oficial de calificare şi să conţină următoarele menţiuni: funcţia şi specialitatea (de exemplu, asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie etc.), durata de exercitare a profesiei şi tipul de normă de muncă (8 ore – normă întreagă sau 4 ore – jumătate de normă etc.). La stabilirea experienței profesionale nu se vor lua în calcul perioadele de suspendare ale contractului individual de muncă, respectiv perioadele în care nu s-a exercitat profesia motivat de concediu pentru îngrijirea copilului, concediu fără salariu etc.

– La calculul experienței profesionale de minim 5 ani se vor lua în considerare și perioadele în care concurentul a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant sanitar, dacă acesta și-a completat, ulterior, studiile în aceeași specialitate.

– Asistenţii medicali/moaşele care la data susţinerii examenului de grad principal exercită profesia în sectorul privat vor ataşa, pentru atestarea experienței profesionale, adeverinţă sau Raport per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de reprezentantul angajatorului. În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa, întrucât a intrat în procedură de lichidare, desfiinţare sau nu mai funcţionează, puteți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi eliberarea unui extras din Revisal. Vă recomandăm să solicitaţi din timp documentul de la ITM, deoarece este posibil ca acesta să NU se elibereze pe loc.

– Recomandăm ca între data emiterii adeverinței şi data ultimei zile de înscriere să nu fie mai mult de 30 de zile lucrătoare, cu excepţia extraselor din Revisal emise de ITM.

– La examenul de grad principal se pot înscrie și candidații care au urmat programele de specializare ori de reconversie profesională în specialitățile: radiologie, laborator, BFT şi nutriţie, și care trebuie să facă dovada încadrării, în condiţiile legii, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului, în funcţia de asistent medical, în serviciile de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică sau igienă şi sănătate publică, pentru înscrierea la examenul de grad principal.

– Candidaţii care au dobândit experienţă profesională în străinătate, fac dovada acestei experiențe prin traduceri autorizate ale documentelor emise de autoritatea competentă, documente din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei și înregistrarea în organismul profesional al statului în care s-a exercitat profesia. Sunt considerate traduceri autorizate traducerile efectuate de un traducător autorizat de Ministerul de Justiție. Traducerea va fi însoțită de copii ale documentelor traduse.

– Concurenţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat vor putea valorifica această experiență pentru o durata de maxim 12 luni dacă voluntariatul s-a desfășurat într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării deținute de candidat şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare a profesiei prevăzute de lege. În acest caz, dovada experienței profesionale se va face prin contractul de voluntariat şi certificatul de voluntariat, documente emise de organizaţia gazdă.  Certificatul de voluntariat se va elibera cu respectarea prevederile art. 10, alin. 4) ale Legii nr.78/2014. Recunoaștea voluntariatul ca experiență profesională se face începând cu data de 26 iulie 2014, dată la care a intrat în vigoare Legea 78/2014.

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE