IAŞI:. Examenul de grad principal 2017

IAŞI:. Examenul de grad principal 2017

Examenul de grad principal 2017 are loc, în acest an, în luna noiembrie, anunţă Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Pe 2 noiembrie vor susţine examenul asistenţii medicali generalişti, surorile medicale si oficianţii medicali. Asistenţii medicali din alte specializări sunt programaţi pe 3 noiembrie 2017. Asistenţii medicali ieşeni se pot înscrie

Examenul de grad principal 2017 are loc, în acest an, în luna noiembrie, anunţă Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Pe 2 noiembrie vor susţine examenul asistenţii medicali generalişti, surorile medicale si oficianţii medicali.

Asistenţii medicali din alte specializări sunt programaţi pe 3 noiembrie 2017.

Asistenţii medicali ieşeni se pot înscrie la examen în perioada 9-25 octombrie 2017, la sediul Filialei Iaşi a OAMGMAMR, str. Piaţa Unirii nr.5.

Taxa de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată, plătitorul va menționa „Suma de participare examen grad principal 2017”.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) experienţa profesională dobândită în condiţiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1044/2016 pentru asistenţi medicali generalişti şi pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Descarcă Cererea de înscriere (format .PDF)

Tematica şi bibliografia:

Asistent medical generalist
Radiologie
Medico-social
Igienist de cabinet stomatologic
Moaşe
Stomatologie
BFT
Laborator
Nutriţie şi dietetică
Farmacie
Igienă şi sănătate publică

Legislaţie pentru examenul de grad principal 2017:

HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului

LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)

ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003