IAŞI:. Alegeri la Ordinul Asistenților

IAŞI:. Alegeri la Ordinul Asistenților

În perioada 16-28 august, asistenții medicali ieșeni sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții pe linie profesională. Alegerile încep luni, 16 august, la nivel de unități sanitare, când vor fi desemnați reprezentanții în Adunarea Generală Județeană. Pe 23 august urmează să fie aleși reprezentanții în Consiliul Județean și Biroul acestuia. Adunarea generală este constituită

În perioada 16-28 august, asistenții medicali ieșeni sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții pe linie profesională.

Alegerile încep luni, 16 august, la nivel de unități sanitare, când vor fi desemnați reprezentanții în Adunarea Generală Județeană. Pe 23 august urmează să fie aleși reprezentanții în Consiliul Județean și Biroul acestuia.

Adunarea generală este constituită din reprezentanții tuturor asistenților medicali și moașelor cu drept de liberă practică înscriși în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50.

Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului județean, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al reprezentanților aleși. Dacă la adunarea generală nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanților, în termen de 5 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanților.

Consiliul județean va alege dintre membrii săi un birou format din: un președinte, 2 vicepreședinți și un secretar.

CINE VOTEAZĂ

Dreptul de a alege, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMMR aparține numai membrilor Ordinului Asistenților Medicali din România.

Exercitarea dreptului de a vota se face de către fiecare alegător, o singură dată.

Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate si a listei de alegători intocmita de Biroul Consiliului Judeţean/municipiului Bucuresti, respectiv Biroul Executiv OAMR.

Dreptul de vot se exercită numai în filiala judeţeană/mun.Bucuresti din care alegătorul face parte, cu excepția situaţiei alegerii Consiliului Național al OAMMR, respectiv alegerii Biroului Executiv al OAMMR.

CINE POATE FI ALES

Au dreptul de a fi aleși asistenți medicali care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– asistent medical, membru al OAMR;
– să aibă cotizaţia OAMR achitată la zi;
– să nu fi suferit abateri disciplinare sau condamnare penală;
– recomandarea Biroului Consiliului Judetean respectiv al mun. Bucureşti al OAMR pentru funcția electivă de membru al Consiliului Național al OAMMR şi avizul Consiliului National al OAMR pentru Biroului Executiv al OAMMR.

Candidaturile se vor depune personal la Secretariatul Comisiei Electorale judeţene cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor la nivel judetean şi la Secretariatul Comisiei Electorale Centrale cu cel puţin 5 zile înaintea datei alegerilor la nivel naţional.

Candidaturile vor fi adresate Comisiei Electorale Judetene, respectiv a mun. Bucureşti/Centrale şi vor cuprinde:
– aviz conform art.12 al prezentului Regulament Electoral;
– CV;
– Certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu a suferit condamnări penale;
– Formular de candidatură.

DEPUNEREA CANDIDATURILOR ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Secretariatul Comisiei Electorale Judetene/mun.Bucureşti şi Centrale primește și înregistrează depunerea candidaturilor conform prezentului Regulament Electoral.

Comisia Electorală, primind candidaturile, va verifica condițiile de fond și formă ale acestora și va înscrie în listele de candidaturi pe acelea care îndeplinesc cerințele legale.

La primirea candidaturilor, Comisia Electorală va aduce la cunoştinţa candidaţilor admiterea sau respingerea dosarului de candidatură.

Contestațiile împotriva deciziei Comisiei Electorale de respingere a candidaturii se vor face pe loc, iar solutionarea contestaţiei se va face în termen de maximum 24 ore de la data comunicării.

Decizia Comisiei Electorale este definitivă și, împreună cu motivarea ei, se comunică candidatului.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, precum și a termenului de depunere și soluționare a contestațiilor, dacă este cazul, Comisia Electorală încheie un proces verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Listele finale cu candidaturi vor fi afișate de către Comisia Electorală, la sediul acesteia, și vor avea menționate data, locul și programul de desfășurare a alegerilor.

CUM ȘI UNDE SE VOTEAZĂ

Votarea se va desfășura astfel:
a.la sediul unităţilor sanitare pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea Generală Judeţeană ;
b.într-un singur loc, la sediul filialei judeţene/mun.Bucureşti sau în alt amplasament asigurat de către filiala OAMR, pentru alegerea Consiliul Judeţean, Biroul Consiliului Judeţean şi reprezentanţilor pentru Adunarea Generală Naţională;
c.într-un singur loc, la sediul OAMR sau în alt amplasament asigurat de OAMR pentru alegerea Consiliului Naţional şi Biroului Executiv.

Comisia Electorală are obligația de a face publice data, locul și programul de desfășurare a votării, cu cel puțin 3 zile înaintea votării.

Urnele vor fi sigilate și așezate în aceeași încăpere.

Votarea are loc numai în prezența a 2/3 din membrii Comisiei Electorale și a președintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale.

Prezenţa altor persoane în afara membrilor comisiei şi a persoanei care votează este strict interzisă.

Alegerile se vor desfășura conform datelor stabilite de Consiliul Naţional al OAMR între orele 9.00-19.00.

Fiecare membru OAMR, cu drept de vot, are obligația de a se legitima, după care semnează lista de votare în dreptul numelui său și primeşte de la membrii Comisiei Electorale buletinele de vot ştampilate.

Membrii OAMR ai filialei respective care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul de identitate sau paşaport, precum și locul de muncă rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.

Votarea se face prin marcarea cu X în căsuţa din dreptul numelui candidatului pentru care se optează.

CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR

După închiderea votării, în prezența celorlalți membri ai Comisiei Electorale și, după caz, preşedintele comisiei procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate și numai după aceea se trece la deschiderea urnelor.

Sunt nule buletinele de vot care:
– nu poartă pe prima față ștampila Comisiei Electorale;
– au alta formă sau model decât cea aprobată;
– nu sunt complete;
– sunt albe, adică nu conțin exprimarea votului;
– conțin alte mențiuni decât marcarea cu X în căsuţa din dreptul candidaţilor votaţi.

Rezultatul numărării voturilor se va consemna în două tabele separate, respectiv pentru reprezentanții în Adunarea Generală Județeană și, separat, reprezentanții în Adunarea Generală Naţională.

Dacă în urma numărării voturilor și a verificarii listelor de votare se constată că alegerile nu sunt valabile datorită neîntrunirii conditiei de participare de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, se va menţiona în procesele verbale.

O nouă sesiune de alegeri se va organiza în maxim 5 zile de la data sesiunii precedente, în aceleași condiții, folosindu-se aceleași liste de candidați și alegători, al cărui rezultat va fi validat indiferent de numărul participanților.

Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

Alegerile la nivel național sunt programate pe 3 septembrie 2004.