ARHIVA

Etica în asistenţă medicală

În această lucare voi analiza procesul prin care asistenţii medicali ca indivizi sunt instruiţi în cadrul profesiei lor şi a sistemelor de sănătate, dar voi  încerca  de asemenea să anticipez câteva din provocările etice ale profesiei şi  pregătirii de asistent medical în secolul 21. Dezvoltarea şi schimbările survenite în procesul de asistenţă medicală ca profesie ce se defineşte şi se redefineşte pe ea însăşi au un impact deosebit de puternic asupra scopului şi naturii eticii în domeniul asistenţei medicale. Etica trebuie să implice o evaluare potrivită a tradiţiei şi a experienţei trecute, dar procesul de luare a deciziilor etice nu este retrospectiv; el trebuie să fie prospectiv. Acest proces nu poate fi doar reactiv, să stabilească convenţii, reguli şi practici. „Competenţa în etică înseamnă să deţii cunoaşterea, abilităţile şi încrederea de a fi proactiv, de a-ţi asuma riscuri şi de a accepta responsabilitatea unor decizii dificile” (Thomson, 1976).

Deşi asistenţa medicală ca activitate de îngrijire a celor ce sunt bolnavi, accidentaţi, slabi sau vulnerabili este la fel de veche ca societatea însăşi, ca profesie recunoscută formal ea are aproximativ 100 de ani vechime. De-a lungul istoriei ei, asistenţa medicală a trebuit să se adapteze la schimbarea condiţiilor sociale, la schimbarea teoriilor privind morbiditatea şi mortalitatea, la dezvoltarea medicinei şi a tehnologiei medicale aplicate, la schimbările privind acordarea îngrijirii medicale în cazul naşterii, la schimbările asociate rolurilor şi responsabilităţilor asistenţilor medicali în cadrul îngrijirilor medicale. Ca şi grup ocupaţional asistenţii medicali au demonstrat o abilitate remarcabilă de a se adapta la toate schimbările survenite.

Schimbările sociale, economice şi epidemiologice au provocat asistenţii medicali să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi abilităţile, dar au adus de asemenea noi provocări de natură etică – atât în ce priveşte situaţiile ce trebuie rezolvate, dar şi privind creşterea numărului de personal şi creşterea responsabilităţii morale profesionale. Etica asistenţei medicale însăşi a fost supusă unei revoluţii trecând de la o concentrare pe etichetă la o explorare serioasă a cunoştinţelor şi abilităţilor.

În parte, studiul eticii priveşte determinarea a ceea ce este bun şi corect pentru fiinţele umane. Medicina tradiţională sau etica biomedicală  derivă din principiile lui Hippocrat, având la bază noţiunile de binefacere şi non-maleficienţă. În forma originală jurământul hipocratic are nuanţe puternice de paternalism şi chiar în versiunea modernă implicaţiile paternalismului sunt încă prezente. Codul de Conduită al Consiliului Central al Asistenţilor Medicali, al Moaşelor şi al asistenţilor medicali comunitari (1992) stipulează că asistenţii medicali ar trebui să „acţioneze întotdeauna în aşa fel încât să promoveze şi să protejeze bunăstarea şi interesele pacienţilor/clienţilor”. Adevărata problemă constă în determinarea beneficiilor de care să se bucure pacienţii şi a modului în care pot fi servite mai bine interesele lor. Efectul adoptării eticii medicale tradiţionale este că asistentul medical este plasat în poziţia de părinte vis-a-vis de pacient. Acesta devine un element  pasiv căruia i se neagă autonomia. A nega autonomia persoanelor înseamnă a le  trata ca pe nişte persoane care nu sunt întregi; dar autonomia este un element integral al sănătăţii. Dacă o persoană nu este capabilă să îşi exercite autonomia dintr-un oarecare motiv, atunci ea nu funcţionează ca o persoană întreagă şi deci dacă sănătatea este definită ca integritate, ea nu este sănătoasă.

Seedhouse (1988) argumentează că dacă definiţia sănătăţii implică autonomie atunci cadrele medicale au datoria să creeze autonomia beneficiarilor sistemului de sănătate. Obligaţia morală a asistentului medical şi a întregului personal din domeniul sanitar este atunci să furnizeze pacientului elementele necesare pentru exprimarea autonomiei. Aceasta înseamnă înlăturarea acelor obstacole fizice şi mentale necesare pentru a sublinia abilitatea oamenilor de a lua decizii în mod autonom şi dacă este necesar să îi ajute să îşi dezvolte abilitatea de a lua decizii motivate. Seedhouse concluzionează că crearea autonomiei personale este scopul principal a muncii în domeniul sanitar. Seedhouse (1988) mai menţionează că „respectarea autonomiei este o parte importantă a justificării de bază a muncii în domeniul sanitar şi este total diferită de necesitatea de a crea autonomie”. Respectarea autonomiei pacientului înseamnă a-i permite să ia decizii şi să pună în practică aceste decizii. Crucial pentru a lua decizii autonome este să se afle în posesia cunoştinţelor necesare. Aceast lucru impune profesioniştilor din domeniul sanitar datoria de a se asigura că pacientul deţine toate informaţiile necesare pentru a face o alegere motivată.
În acest caz se poate argumenta că în timp ce noţiunile de binefacere şi non-maleficienţă sunt compatibile cu filosofia asistenţei medicale, orice noţiune de paternalism sau parentalism cu siguranţă nu este. Filosofia ce stă la baza procesului de asistenţă medicală şi a celor mai multe modele de asistenţă medicală este că relaţia dintre asistentul medical şi pacient este una de parteneriat nu de părinte-copil. Pacientul este încurajat să participe pe deplin la toate stadiile procesului. Asistentul medical împreună cu pacientul identifică necesităţile acestuia şi plănuiesc îngrijirea lui.

Pacientul este încurajat să participe la implementarea îngrijirii lui şi la evaluarea îngrijirii primite. Pacientul este activ implicat în procesul de decizie şi în procesul de tratament. O etică ce sugerează că asistentul medical are dreptul de a decide care este interesul pacientului este cu siguranţă în contradicţie cu filosofia procesului de asistenţă medicală şi cu majoritatea teoriilor privind asistenţa medicală.
Asistentul medical este văzut în prezent mai mult în ipostaza de partener decât de avocat al pacientului. Dacă pacienţii au drepturi, atunci dacă drepturile lor sunt negate sau ei nu au abilitatea de a-şi exercita aceste drepturi, asistentul medical are responsabilitatea să se asigure că drepturile lor sunt respectate. Aceasta înseamnă că asistentul medical ar putea fi pus în situaţia de a apăra autonomia decizională a pacientului chiar dacă el  nu este de acord cu decizia. Aşa cum este adesea cazul intră în conflict cu opinia medicului sau a altor persoane implicate în îngrijirea pacientului. Conflictul nu este atât unul clinic, cât unul etic, asistentul medical şi medicul adesea abordând situaţia din perspective etice opuse: asistentul medical dintr-o poziţie etică ce consideră că paternalismul este justificat în servirea intereselor pacientului atunci când el şi-a definit interesele.

O altă problemă de etică medicală este concentrată în întrebarea dacă anumite acţiuni sunt întotdeauna corecte indiferent de circumstanţele în care au loc. Virginia Henderson (1977) consideră ca componentă de bază a asistenţei medicale ajutarea pacientului să îşi practice religia sau să acţioneze conform concepţiei lui despre bine şi rău. Fiecare set individual de valori va fi rezultatul unei multitudini de factori familiali, religioşi, culturali şi educaţionali. Asistenţii medicali, ca şi grup profesional sunt divizaţi în ce priveşte opiniile lor cu privire la probleme ca avortul, eutanasia şi experimentele medicale. Vor exista păreri care vor considera că avortul, de exemplu, este greşit indiferent de circumstanţe şi părerile celor care consideră că fiecare femeie ar trebui să aibă dreptul să decidă asupra sarcinii ei, păreri ce vor considera că este permis în anumite circumstanţe.

Conform majorităţii codurilor morale şi în special a principalelor religii ale lumii, ideea de a lua o viaţă, cel puţin în majoritatea circumstanţelor este greşită. De asemenea, este în general acceptată credinţa conform căreia a salva o viaţă este bine. Există multe situaţii în medicină şi asistenţa medicală în care medicul sau asistentul medical trebuie să ia decizii şi oricare ar fi decizia aleasă ea va avea consecinţe negative. Aşa cum există legi naturale ce guvernează universul fizic ca legea gravitaţiei, aşa există şi legi morale ce determină ce este moral corect în orice situaţie dată şi care vor fi absolute.

O altă idee ce trebuie luată în considerare în studiul eticii medicale o constituie diferenţa dintre aspectele descriptive şi normative ale eticii ce este foarte evidentă în procesul de asistenţă medicală. Există mai multe teorii  ce studiază etica normativă. Teleologia pune accentul pe finalităţi, scopuri, intenţionalitate. Argumentele teleologice privesc consecinţele şi rezultatele. Binele este văzut în termenii de bine produs ca şi consecinţă a acţiunii. În acest caz o finalitate poate justifica orice mijloace; uneori este posibil să faci „rău” pentru a obţine „bine”. Această teorie a fost aplicată când a fost argumentat că testele HIV pot fi făcute atunci când mostrele de sânge au fost luate pentru orice alte teste pentru a ecarta nivelul infecţiei în cadrul populaţiei ca întreg.
Deontologia este teoria „drepturilor şi îndatoririlor sau a ceea ce este bine şi rău în mod absolut (ca opoziţie la binele şi răul relativ). Deontologia modernă se bazează pe respectul necondiţionat pentru persoane (sau alte forme de viaţă) şi poate cere să se facă ceea ce este bine cu privire la consecinţe” (Boyd 1997). Conform acestei teorii orice decizie depinde de ceea ce acţiunea însăşi trebuie să reprezinte. Această teorie este sceptică în ce priveşte abilitatea de a privi în viitor şi de a lua orice decizie pe baza consecinţelor acţiunilor, deci consideră interesele şi drepturile persoanelor (drepturile omului) de primă importanţă. Cel mai bun avocat a acestui sistem etic a fost Immanuel Kant ce considera că noţiunea de bine şi rău este fundamentală, dar la fel de importantă este datoria sau obligaţia. O persoană bună este descrisă ca cineva care obişnuieşte să acţioneze corect şi o acţiune corectă este una care este realizată din simţul datoriei. Kant considera că orice persoană are capacitatea de a gândi şi de a acţiona moral. El a stabilit un set de reguli sau imperative morale în acest sens.

Pentru a ne forma  o impresie exhaustivă asupra eticii medicale este necesar să studiem unul din cele mai importanet coduri de practică în asistenţa medicală, cel din Marea Britanie şi anume Codul Etic pentru Asistenţii Medicali realizat de Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN) (2000). Acest cod subliniază valorile ce stau la baza asistenţei medicale detaliind cele patru responsabilităţi fundamentale ale asistenţilor medicali: de a promova sănătatea, de a preveni îmbolnăvirea, de a reinstala sănătatea şi de a atenua suferinţa. Este remarcabil că aceste valori s-au schimbat foarte puţin de-a lungul timpului. Menţionând responsabilităţile asistenţilor medicali, Codul are un rol formativ (are rolul de a forma caracterul asistentului medical şi caracterul actului medical).
Codul conţine patru elemente fundamentale ce subliniază standardele conduitei etice a asistentului medical. Primul element vizează natura relaţiei dintre asistentul medical şi pacienţi. Principala responsabilitate profesională a asistentului medical este de a acorda îngrijirea necesară. În procesul de îngrijire asistentul medical asigură un mediu în care drepturile omului, valorile, obiceiurile şi credinţele individului, familiei şi comunităţii snt respectate. Asistentul medical se asigură că individul primeşte suficientă informaţie pe baza căreia acesta să îşi dea consensul pentru îngrijire şi tratament. El păstrează confidenţiale informaţiile personale şi foloseşte cu discernământ aceste informaţii, fiind responsabil împreună cu societatea de a iniţia şi realiza acţiuni care să răspundă necesităţilor sociale şi de sănătate ale publicului, în special ale populaţiilor vulnerabile. Asistentul medical împărtăşeşte, de asemenea, responsabilitatea de a proteja mediul înconjurător de poluare, degradare şi distrugere.

Al doilea element fundamental al Codului vizează relaţia dintre asistentul medical şi practica medicală. Asistentul medical poartă răspundere personală pentru practica sa medicală şi pentru actualizarea competenţelor sale prin educaţie continuă. Asistentul medical menţine un standard al sănătăţii personale astfel încât abilitatea de a furniza îngrijire să nu fie compromisă. El se foloseşte de judecată în relaţia cu competenţa individuală când acceptă sau deleagă responsabilităţi. Asistentul medical menţine standarde de conduită personală ce se reflectă bine asupra profesiei şi întăreşte încrederea publică. Asistentul medical se asigură că folosirea tehnologiei şi ştiinţei avansate sunt compatibile cu siguranţa, demnitatea şi drepturile oamenilor.

Un al treilea element al Codului vizează relaţia dintre asistenţii medicali şi profesie. Asistentul medical îşi asumă rolul major în determinarea şi implementarea standadelor acceptabile ale practicii asistenţei medicale clinice, ale managementului, ale cercetării şi educaţiei. Asistentul medical acţionând în cadrul organizaţiei profesionale participă la crearea şi menţinerea condiţiilor echitabile de muncă în asistenţa medicală. Al patrulea element al Codului vizează relaţia dintre asistenţii medicali şi colegii lor. Asistentul medical menţine o relaţie de cooperare cu colegii de muncă din domeniul asistenţei medicale şi din alte domenii. El acţionează în mod potrivit pentru a proteja pacienţii atunci când îngrijirea lor este pusă în pericol de către colegi sau de către alte persoane.
Dacă Codul Etic pentru Asistenţii Medicali al Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN) (2000) fixează câteva principii  ce priveşte conduita asistenţilor medicali, Carta Pacienţilor (Marea Britanie, 1992) a încercat să fixeze câteva drepturi şi obligaţii pentru pacienţi, dar a demonstrat foarte curând un mare neajuns şi anume acela că nu prevede a cui responsabilitate este să îndeplinească drepturile menţionate aici. Departamentul de Sănătate din Marea Britanie a publicat atunci o altă cartă în 1995,  dar documentul nu a avut acelaşi impact ca şi Carta Pacientului, ambele fiind completate de carte produse de trusturi locale sau de către angajatori din domeniul sănătăţii.

Diferite instituţii medicale şi unităţi spitaliceşti au abordat problema eticii pe cont propriu. S-a insistat asupra dreptului pacienţilor la informare. Informarea pacienţilor, furnizându-le acestora instrumentele necesare pentru a nu fi de acord cu îngrijirea sau tratamentul propus. Astfel ei au dreptul să spună nu şi să facă ecest lucru într-un mod informat şi fără frică de presiune sau sancţiune. Timp de mulţi ani principalul domeniu în care pacienţii şi-au exercitat dreptul de a nu beneficia de anumite tratamente a fost în cazul martorilor lui Iehova care au refuzat transfuziile de sânge. Acest lucru a dus la o atenţie sporită acodată altor aspecte ce privesc drepturile pacienţilor: nevoia de a acorda mai multă atenţie diferenţelor individuale şi de a respecta drepturile minorităţilor culturale şi religioase în ce priveşte îngrijirea şi a obligat medicii şi oamenii de ştiinţă să ia în considerare alte terapii pentru anumite boli şi dizabilităţi, determinarea individuală devenind o limită a acţiunilor medicilor, iar privilegiul terapeutic pretins de medici trebuind  să fie în beneficiul vieţii pacientului.

Pacientul poate să nu fie la fel de autonom cum se consideră, dar  deciziile şi influenţa familiei şi comunităţii trebuie să joace rolul acordat lor de către pacienţi (J.Washburn, 2000). Pacienţii au dreptul să nu aştepte mai mult de anumite perioade determinate pentru realizarea unor operaţii, pentru programări sau pentru sosirea ambulanţei. Binenţeles, dreptul principal al pacienţiollor este de a fi trataţi în funcţie de nevoile lor.

Drepturile pacienţilor reprezintă îndatoririle instituţiei. Pacienţii şi personalul trebuie să aibă anumite aşteptări ce pot fi îndeplinite. Un trust sau un angajator în domeniul sănătăţii are în primul rănd datoria de a-şi îngriji pacienţii. O instituţie se comportă etic dacă ea previne, prevede şi îşi actualizează potenţialul şi resursele. Astfel de instituţii se asigură că contractele sunt menţinute şi că clădirile şi echipamentele sunt verificate regulat şi păstrate în bune condiţii. Mai înseamnă că facilităţile acordate personalului sunt reale şi că flexibilitatea orelor de lucru şi a contractelor e posibilă. Drepturile instituţiei constau în faptul că ele se aşteaptă ca angajaţii să respecte politicile, statutul şi măsurile ce asigură condiţii de lucru favorabile şi, de asemenea, să ajute şi alte persoane să le respecte. Principiile etice cel mai des implicate aici sunt acelea de justiţie, corectitudine şi non-maleficienţă.

Pentru a întregi tabloul elementelor ce privesc etica medicală, pot fi menţionate câteva conflicte morale ce pot apărea în procesul de a deveni şi de a exercita profesia de asistent medical. Unul dintre acestea ar fi  conflictul dintre valorile personale şi practica de rutină în procesul de tranziţie de la statutul de asistent medical în devenire la cel de profesionist. Îngrijirea medicală poate fi redusă la un set de elemente de rutină desemnate să soluţioneze necesităţile unui grup de pacienţi. Oricare ar fi sistemul de îngrijire, din punctul de vedere al pacientului întotdeauna este implicat un element de rutină. Însă pacienţii au nevoi individuale, şi prezintă nevoi ce trebuie soluţionate individual de către specialişti.

Pe perioada studiilor, asistenţii medicali debutanţi nu sunt capabili să vadă ce se întâmplă în procesul de asistenţă medicală din perspectiva profesionistului, dar ei sunt preocupaţi să devină asistenţi medicali, să se comporte profesionist. Cu timpul, debutanţii se obişnuiesc cu munca şi sunt mai puţin speriaţi de realităţile asistenţei medicale, ei îşi pierd o parte din inocenţa iniţială. Asistenţii medicali debutanţi sunt adesea marcaţi de aspectele dezumanizante ale îngrijirii în cadrul spitalului (Melia, 1987). Pacienţii par să aibă puţin control asupra vieţilor lor în spital. Există o confidenţialitate redusă, iar procedurile şi problemele intime sunt tratate superficial. Perspectiva asistenţilor medicali debutanţi cu privire la aceste aspecte este oarecum mai aproape de perspectiva pacientului decât cea a asistentului medical profesionist. Asta nu înseamnă neaparat că proaspătul asistent medical îşi pierde tangenţa cu perspectiva non-medicală în favoarea celei profesionale. Poate însemna că consideraţia actuală a implicaţiilor etice aparent simple ale asistenţei medicale constituie acum mai mult o activitate deliberată şi critică, decât o reacţie spontană. Procesul de devenire a asitentului medical este oarecum similar cu cel al devenirii pacientului. Pierderea unei anumite părţi a identităţii, utilizarea unui rol generalizat şi comportarea conformă sunt experienţe comune pentru asistenţi medicali şi pacienţi. Noii asistenţi medicali simt adesea că se află într-o ierarhie rigidă ce funcţionează mai mult în funcţie de rang decât în funcţie de raţionalitate şi motivaţie. Libertatea lor de a acţiona şi de a întreba este uneori restricţionată. Această situaţie lasă multe conflicte nerezolvate privind valorile personale şi profesionale.
Un alt conflict etic ce poate apărea pe parcursul exercitării meseriei de asistent medical ar fi cel dintre tratarea pacienţilor ca oameni, dar fără implicare emoţională. Un alt conflict etic constă în pericolul de a eticheta pacienţii.

Acestea sunt doar câteva din problemele etice ce pot apărea în cadrul procesului de îngrijire a pacientului şi în cadrul procesului de a deveni asistent medical. În orice caz, aceste exemple oferă câteva indicaţii asupra varietăţii alegerilor etice pe care asistenţii medicali trebuie să le facă  în fiecare zi nu numai în cadrul procesului lor de pregătire, ci de-a lungul întregii lor cariere.
O atenţie deosebit de mare ar trebui acordată efectelor stresului cauzat de conflictele etice asupra asistenţilor medicali. Acest tip de stres poate apărea ca rezultat al obligaţiei de a acţiona într-o manieră ce contravine valorilor personale şi profesionale. El poate conduce la sentimente de frustrare, furie şi vină, la apariţia depresiei, a anxietăţii sau a coşmarelor. Nerezolvarea conflictelor de natură etică poate duce la apariţia epuizării emoţionale şi a sindromului arderii sau la părăsirea profesiei. Există multe strategii de a aborda stresul cauzat de conflictele etice în practica clinică zilnică. Alegerea celei mai bune metode de abordare a acestei probleme depinde în special de dilema etică şi de constrângerile instituţionale pe care le întâmpină furnizorii de servicii de sănătate.

Factorii de conducere din domeniul sanitar sunt responsabili de adoptarea unor strategii care să promoveze un climat etic în cadrul organizaţiei pe care o conduc. Funcţionalitatea acestor strategii este strâns legată şi de abilitatea organizaţiei de a-şi păstra profesioniştii în domeniul sănătăţii şi de a creşte nivelul lor de satisfacţie privind locul de muncă, dar şi de a furniza accesul lor la educaţie etică şi la resurse.

Bibliografie

1. Rumbold, G., Ethics in Nursing Practice, Third edition, Elsevier Limited, Philadelphia, USA,  1999
2. Tschudin, V., Ethics in Nursing. The Caring Relationship, Elsevier Limited, Philadelphia, USA, 2003
3. Thompson, I.E., Melia, K.M., Boyd, K.M., Nursing Ethics, Fourth Edition, Elsevier Limited, Philadelphia, USA, 2000

Autor: Silvia Popovici, manager îmbunătăţire procese, OAMGMAMR Iaşi

Distribuie articolul: