.: 2018 :.

Examenul de grad principal 2018

UPDATE octombrie 30, 2018

IAŞI:. Gradul principal 2018 – ultima oră

Asistenţii medicali ieşeni se pregătesc pentru examenul de grad principal.

După contestaţii, au rămas 222 de candidați. 191 sunt asistenți medicali generaliști, iar 31 de candidați – alte specialități.

Asistenţii medicali generalişti susţin examenul joi, 1 noiembrie 2018. Examenul are loc la Institutul de Psihiatrie „Socola” (Amfiteatru și Bibliotecă) și la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” (Sala de lucrări de la Clinica de Cardiologie, respectiv Sala de Ședințe mică – Boltă).

Colegii din alte specialități (Balneofizioterapie, Farmacie, Igienă, Laborator, Radiologie) sunt programați vineri, 2 noiembrie, în Sala de Ședințe mică – Boltă.

Repartizarea pe săli va fi afișată, în ziua de 31 octombrie 2018, ora 10,00 la sediul OAMGMAMR Iași.

Candidaţii au acces în sălile de examen între orele 08.30 şi 08.45, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, pașaport), aflat în termen de valabilitate. Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară între orele 10.00 și 12.00. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Document atașat: ORDINUL MS nr. 1.137 din 6 septembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali


UPDATE octombrie 26, 2018

IAŞI:. Gradul principal 2018 – listele candidaţilor

Au fost publicate listele candidaţilor la examenul de grad principal, sesiunea 2018.

Listele sunt afişate, de la ora 10.00, la sediul OAMGMAMR Iaşi, str. Piața Unirii nr.5, sc.A, parter.

Candidații sunt rugați să verifice exactitatea datelor de identitate.

Candidaţii ale căror dosare au fost respinse pot depune contestaţie până la data de 27 octombrie, ora 10.00. Contestațiile pot fi depuse personal, trimise la adresele de e-mail secretariat@oammr-iasi.ro sau oammriasi.gradprincipal@gmail.com, precum şi la numărul de fax 0232240695. Contestațiile vor fi soluţionate de Comisia Locală de Examen în termen de 24 de ore.

Listele cu locurile de desfăşurare a examenului de grad principal vor fi afişate pe 31 octombrie 2018, ora 10.00, la sediul Filialei.


UPDATE octombrie 15, 2018

IAŞI:. Gradul principal 2018 – derogare până la 31 decembrie

Ministerul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de experienţă profesională.

Astfel, asistenţii medicali/moaşele care doresc să se înscrie la examenul de grad principal trebuie să aibă 5 ani de experienţă profesională calculată la data de 31 decembrie 2018, anunţă, astăzi, Comisia Centrală de Examen, într-o adresă trimisă filialelor judeţene ale OAMGMAMR.

De asemenea, ei nu vor mai trebui să depună cerere de derogare.

Reamintim că înscrierile se fac în perioada 8-23 octombrie 2018, la sediul OAMGMAMR Iași din str. Piața Unirii nr.5, parter.

Document ataşat: Adresa Comisiei Centrale de Examen Grad Principal 2018 – derogare experienţă profesională (format .PDF)


UPDATE octombrie 10, 2018

IAȘI:. Gradul principal 2018 – derogare

Comisia Centrală pentru examenul de grad principal vine cu noutăți.

Candidații la examenul de grad principal pot solicita derogarea de la condiţia de experienţă profesională de 5 ani, precizează Comisia Centrală într-o adresă trimisă, astăzi, către filialele OAMGMAMR.

Astfel, Ministerul Sănătății acordă derogare până la 31 decembrie 2018.

Cererile trebuie depuse la sediul OAMGMAMR Iași sau trimise la adresa secretariat@oammr-iasi.ro până la data de 11.10.2018, ora 15.00.


IAŞI:. Gradul principal 2018 – recomandări

OAMGMAMR Iași face recomandări candidaților la examenul de grad principal.

Recomandările Filialei cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad principal sunt următoarele:

– Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de concurent şi să conţină următoarele menţiuni: funcţia şi specialitatea (de exemplu, asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie etc.), durata de exercitare a profesiei şi tipul de normă de muncă (8 ore – normă întreagă sau 4 ore – jumătate de normă etc.). Se vor menţiona, de asemenea, perioadele de suspendare ale contractului individual de muncă, respectiv perioadele în care nu s-a exercitat profesia motivat de concediu pentru îngrijirea copilului, concediu fără salariu etc.

– La calculul experienței profesionale de minim 5 ani se vor lua în considerare și perioadele în care concurentul a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant sanitar, dacă acesta și-a completat, ulterior, studiile în aceeași specialitate.

– Asistenţii medicali/moaşele care la data susţinerii examenului de grad principal exercită profesia în sector privat vor ataşa adeverinţei ce atestă experienţa profesională un Raport per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de reprezentantul angajatorului.

– În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa, întrucât a intrat în procedură de lichidare, desfiinţare sau nu mai funcţionează, adeverinţa se poate solicita de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi. Recomandăm să solicitaţi din timp documentul de la ITM, deoarece acesta NU se eliberează pe loc.

– Recomandăm ca adeverinţa ce atestă experienţa profesională să nu fi fost emisă mai devreme de data de 24 septembrie 2018, inclusiv, adică între data emiterii şi data ultimei zile de înscriere să nu fie mai mult de 30 de zile lucrătoare, cu excepţia adeverinţelor emise de ITM.

– Concurenţii care au promovat examenul pentru obţinerea specializării în radiologie, laborator, BFT şi nutriţie, trebuie să facă dovada încadrării, în condiţiile legii, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani, în funcţia de asistent medical, în serviciile de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică sau igienă şi sănătate publică, pentru înscrierea la examenul de grad principal.

– Candidaţii care au dobândit experienţă profesională în străinătate, fac dovada acestei experiențe cu cópii legalizate şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritatea competentă, documente din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei și înregistrarea în organismul profesional al statului în care s-a exercitat profesia.

– Concurenţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat conform Legii nr.78/2014, fac dovada experienței profesionale prin contractul de voluntariat şi certificatul de voluntariat, documente emise de organizaţia gazdă. Legea 78/2014, care recunoaște voluntariatul ca experiență profesională, a intrat în vigoare începând cu data de 26 iulie 2014.

Potrivit dispozițiilor art. 18 ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul MS nr.1137/2018, constituie experiență profesională „exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei etc.).

Text: Doina Tofănescu, consilier juridic OAMGMAMR Iași


UPDATE octombrie 1, 2018

IAŞI:. Gradul principal 2018 – documente necesare

OAMGMAMR anunță documentele necesare înscrierii la examenul de grad principal 2018.

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(I) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(II) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Asistenţii medicali generalişti, surorile medicale si oficianţii medicali vor susține examenul la 1 noiembrie.

Colegii din alte specialități sunt programați în data de 2 noiembrie 2018.

Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa „Suma de participare examen grad principal – 2018”.

Sursa text: OAMGMAMR

Documente atașate:
1. ORDINUL MS nr. 1.137 din 6 septembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali
2. Cerere de înscriere
3. Declarație prelucrare date personale


UPDATE septembrie 2, 2018

IAȘI:. Gradul principal 2018 – tematica și bibliografia

Tematica și bibliografia pentru examenul de grad principal 2018 au fost publicate.

Potrivit Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, sunt 11 specialități la care se va susține examenul. Specialitatea medicină generală include pediatria și ocrotirea.

Asistenţii medicali generalişti, surorile medicale și oficianţii medicali vor susține examenul de grad principal la 1 noiembrie, iar la 2 noiembrie asistenţii medicali din celelalte specializări.

Tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate (format .PDF):
01. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
02. ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE
03. ASISTENT MEDICO-SOCIAL
04. ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
05. ASISTENT MEDICAL DE OBSTETRICĂ–GINECOLOGIE / MOAŞĂ
06. ASISTENT MEDICAL DE STOMATOLOGIE
07. ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE
08. ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
09. ASISTENT MEDICAL DE NUTRIȚIE-DIETETICĂ
10. ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
11. ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ-SĂNĂTATE PUBLICĂ


IAŞI:. Gradul principal 2018 – calendar

Examenul de grad principal 2018 are loc în luna noiembrie.

Asistenţii medicali generalişti, surorile medicale si oficianţii medicali vor susține examenul la 1 noiembrie.

Colegii din alte specialități sunt programați în data de 2 noiembrie 2018.

Membrii OAMGMAMR Iași se pot înscrie la examen în perioada 8-23 octombrie, la sediul Filialei din str. Piaţa Unirii nr.5.

Listele candidaților ale căror dosare au fost admise vor fi publicate la sediul Filialei, în data de 26 octombrie 2018.

Listele cu rezultatele finale vor fi afișate, la sediul OAMGMAMR Iași, cel târziu la 2 noiembrie pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale si oficianţi medicali, respectiv 3 noiembrie pentru asistenţii medicali din alte specialități.

Solicitările pentru restituirea taxei de participare la examen se primesc în perioada 1-30 noiembrie 2018. Restituirea efectivă se va face în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.

Document atașat:
Calendarul organizării și desfăşurării examenului de grad principal, sesiunea 2018 (format .PDF)