.: 2016 :.

Examenul de grad principal 2016

UPDATE 18 noiembrie 2016

Examenul de grad principal 2016 – Rezultate finale

DESCARCĂ LISTA

UPDATE 15 noiembrie 2016

Examenul de grad principal 2016 – lista definitivă de candidaţi

Asistenţii medicali ieşeni se pregătesc pentru examenul de grad principal.
După contestaţii, au rămas 135 de candidaţi la medicină generală şi 20 la alte specialităţi.

Asistenţii medicali generalişti susţin examenul pe 17 noiembrie, iar celelalte categorii de candidaţi pe 18 noiembrie.

Candidaţii au acces în sălile de examen între orele 08.30 şi 08.45, pe baza actului de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări – cu o singură variantă de răspuns – şi se desfăşoară între orele 10.00 şi 12.00. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Pentru a fi declaraţi „Promovat”, candidaţii trebuie să obţină minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Descarcă fişierele ataşate:

Listă candidaţi admişi
Listă candidaţi respinşi


UPDATE 11 noiembrie 2016

Examenul de grad principal 2016 – listele cu candidaţi

Comisia locală Iaşi a studiat, ieri, dosarele candidaţilor pentru examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2016.

Au fost depuse, în total, 179 de dosare. Dintre acestea, 25 au fost respinse.

Contestatiile se pot depune la Comisia Centrală de Examen, pe e-mail: secretariat@oamr.ro sau pe fax 021/2240025.

Descarcă fişierele ataşate:

Listă candidaţi înscrişi
Listă candidaţi respinşi


UPDATE 05 noiembrie 2016

Examenul de grad principal 2016 – Derogarea de la condiţia de experienţă profesională

Asistenţii medicali care vor să participe la examenul de grad principal au obţinut o derogare de la condiţia de 5 ani de experienţă profesională.

Filiala Iaşi a primit, din partea organizaţiei centrale, un anunţ în acest sens.

„În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de grad principal, sesiunea 2016, vă facem cunoscut că prin referatul nr. VVV 5784/04.11.2016, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat o derogare de la condiţia de experienţă profesională prevăzut de Ordinul MS nr. 1044/12.09.2016, de până la data de 01.01.2017, inclusiv”, se precizează în anunţ.


UPDATE 19 octombrie 2016

Examenul de grad principal 2016 – organizare, desfăşurare, taxa de participare – PRECIZĂRI IMPORTANTE

Important pentru participanţii la examenul de grad principal: în adeverinţa eliberată de anjagator trebuie precizat OBLIGATORIU că vechimea este obţinută în specialitate (ex.: „Doamna Popescu Ionela are o vechime de 5 ani în specialitatea de asistent medical generalist”) şi că angajatul a lucrat cu NORMĂ ÎNTREAGĂ sau echivalent.

Asistenţii medicali care lucrează în Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică trebuie să prezinte, în plus, adeverinţă de specializare. În adeverinţa emisă de angajator privind vechimea în muncă, trebuie expres menţionat că vechimea este în serviciul respectiv.

Sursa: OAMGMAMR Iaşi / Facebook


UPDATE 15 octombrie 2016

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal- sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016.

Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali (Balneofizioterapie şi recuperare medicală; Farmacie; Igienă şi sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriţie şi dietetică; Radiologie şi imagistică medicală), surori medicale şi oficianţi medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală / de moaşe;

La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de necunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru următoarea situaţie: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial. pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi:

17.11.2016 – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

18.11.2016 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

Înscrierile la examen se fac în perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judeţene / a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK – SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984; Pe documentul de plată plătitorul va menţiona „Suma de participare examen grad principal – 2016”.

Pentru tematica şi bibliografia de examen, click AICI.

Preluare şi adaptare după „Viaţa medicală” nr.42, 14 octombrie 2016


UPDATE 16 septembrie 2016

OAMGMAMR a anunţat tematica si bibliografia pentru examenul de grad principal.

Descarcă documentele în format PDF:

Tematică şi bibliografie:

Asistent medical generalist
BFT
Farmacie
Igienă
Igienist de cabinet stomatologic
Laborator
Medico-social
Moaşe
Nutriţie
Radiologie
Stomatologie


Examenul de grad principal 2016 – Metodologia

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a anunţat, astăzi, că asistenţii medicali generalişti vor sustine examenul în data de 17 noiembrie 2016.

Asistenţii medicali din alte specializări sunt programaţi pentru 18 noiembrie 2016.

Descarcă documentul ataşat (format PDF): Metodologie grad principal 2016