BUCUREȘTI:. Examenul de grad principal 2008

Examenul de grad principal se va desfășura, în acest an, în luna noiembrie. Ministerul Sănătății Publice a stabilit ca examenul să se desfășoare în zilele de 20 și 21 noiembrie 2008. Pe 20 noiembrie, specialitățile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor susține examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist. A doua zi sunt

Examenul de grad principal se va desfășura, în acest an, în luna noiembrie.

Ministerul Sănătății Publice a stabilit ca examenul să se desfășoare în zilele de 20 și 21 noiembrie 2008. Pe 20 noiembrie, specialitățile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor susține examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist. A doua zi sunt programați la examen asistenții medicali din specialitățile obstetrică-ginecologie/moașă, nutriție-dietetică, medico-social, igienă și sănătate publică, balneofizioterapie, farmacie, radiologie-imagistică medicală, laborator, tehnică dentară, asistent igienist de cabinet stomatologic, asistent medical stomatologie.

La examen pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare, ai Liceului Sanitar, ai Liceului Sanitar și care au promovat examenul de echivalare, ai instituțiilor de învățământ superior medical, absolvenți de învățământ superior care au fost încadrați conform circularei M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990 până la abrogarea acesteia conform Ordinului M.S. nr. 771/12.11.1999; au o vechime de 5 ani, la data de 31.12.2008; la calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

Înscrierea candidaților se face în perioada 23 octombrie – 5 noiembrie 2008, până la ora 16.00, la sediile Autorităților de Sănătate Publică, la Compartimentul asistență comunitară, înregistrare/evaluare asistenți medicali.

Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu:

a) cerere de înscriere;

b) diplomă de absolvire a Școlii Postliceale Sanitare, Liceului Sanitar, Colegiului Medical Universitar, diplomă de licență pentru absolvenții Facultății de Asistență Medicală si Moașe, documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de circulara M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990, (fotocopii); la înscriere candidatul va prezenta pentru confruntare și actele de studii în original (diploma/certificatul/atestatul), care nu vor fi reținute la dosar;

c) atestat de echivalare (fotocopie);

d) certificatul de confirmare în altă specialitate (fotocopie);

e) adeverință de vechime (5 ani la 31.12.2008) în specialitatea în care a fost încadrat/ă și a lucrat conform documentelor de studii menționate anterior, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul;

f) chitanța de plată a sumei de participare la examen, depusă în contul CNPDSB deschis la Trezoreria sectorului 2 București, nr. RO72TREZ7025025XXX000266, COD CONT 5025, cod fiscal (CUI) 16142125.
Dosarele necorespunzătoare vor fi respinse.

Taxa de participare la examen este de 115 lei. Suma se restituie candidaților numai în cazul în care aceștia își anunță retragerea din examen cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării examenului.

Examenul de grad principal durează două ore și constă într-un test grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns; 40% din întrebări să aibă un singur răspuns corect iar 60% din întrebări două răspunsuri corecte. Corectarea lucrărilor va fi efectuată la sfârșitul probei. Corectura grilelor se face pe loc, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care semnează pe grilă.

Răspunsul corect se notează cu un punct. Prin răspuns corect se înțelege completarea testului grilă de către fiecare candidat într-un mod identic cu cel din grila de corectură elaborată de către Comisie, pentru fiecare din întrebările cuprinse în caietul de întrebări. Orice alt răspuns dat de către candidat în grila de răspuns și care se abate de la grila de corectură se consideră răspuns incorect și se notează cu 0 (zero) puncte.

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor examenului. Neexercitarea de către candidați, în termenul prevăzut, a căii administrative (prin forma sa, contestația) atrage după sine sancțiunea decăderii din termen. Contestațiile se vor face personal, de către fiecare candidat în scris. Contestațiile se soluționează de către comisiile județene/a municipiului București, în prezența candidaților, în termen de 48 de ore de la data depunerii.

Sunt declarați promovați candidații care obțin minimum 70 de puncte.

Rezultatele finale se vor afișa la sediul Autorităților de Sănătate Publică pe data de 26 noiembrie 2008 și pe site-ul www.perfmed.ro pe data de 28 noiembrie 2008.
Până la data de 20 ianuarie 2008, Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (CNPDSB) va elibera adeverințele de grad principal candidaților declarați admiși.

Asistenții medicali ieșeni interesați pot studia tematica de examinare pe pagina de internet a OAMMR Iași: www.oamr-iasi.ro, secțiunea «Concursuri medicale». Tot acolo se găsește, detaliat, Metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mass-media
OAMMR Iași